Teken Doan

Chủ nhiệm võ đường, huấn luyện viên

Chủ nhiệm võ đường

  • Huyền đai tam đẳng