Dương Thị Thiệp

huấn luyện viên

Đặng Hải Long

Huấn luyện viên

Phạm Quốc Khánh

Lương y - Huấn luyện viên

Teken Doan

Chủ nhiệm võ đường, huấn luyện viên

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng ban cố vấn, huấn luyện viên

Karate